Zespół

dr hab inż. Magdalena Ziąbka - pomysłodawca i twórca otoimplantu, lider projektu

  • Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, kierunek: inżynieria materiałowa; specjalność: biomateriały i kompozyty. Obecnie pracuje na stanowisku starszego specjalisty naukowo-technicznego w Katedrze Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych WIMiC/AGH. Prowadzi Wydziałowe Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej i Mikroanalizy. Aktualnie jest kierownikiem projektu: LIDER/154/L-6/14/NCBR/2015 pt: „Opracowanie kompozytowej protezy ucha środkowego o właściwościach bakteriobójczych” oraz projektu Patent Plus PP2/W-06/D-2108/2014. W latach 2010-2012 była główny wykonawcą grantu promotorskiego pt” Kompozyty polimerowe zawierające modyfikatory o działaniu antybakteryjnym i bioaktywnym stosowane na implanty laryngologiczne. W roku 2013 została stypendystką SMNiSzW dla młodych wybitnych naukowców. Odbyła liczne staże i szkolenia zagraniczne: Hokkaido University: chemia polimerów, FEI Company; Eindhoven, Holandia Nova NanoSEM (SDB Course) oraz ESEM (Peltier Cooling Stage), EDAX Tilburg Training Schools. Jest autorką i współautorką 89 publikacji, w latach 2007-2016 (14 z IF), autorka zgłoszenia patentowego w trybie krajowym i międzynarodowym. Wyniki swoich prac prezentowała na 36 konferencjach krajowych i zagranicznych. Za swoją działalność naukowo badawczą otrzymała Dyplom Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dyplom Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej, Zespołową nagroda I i III stopnia Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Zespołową nagrodę I stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół badań związanych z opracowaniem biomateriałów oraz mikroskopii skaningowej i mikroanalizy.

dr inż. Michał Dziadek - główny badacz

  • Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Inżynieria Biomedyczna, specjalność Inżynieria Biomateriałów. W 2013 roku obronił pracę magisterską, która została nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej oraz Międzynarodowe Targi KOMPOZYT-EXPO 2013. Obecnie doktorant na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Kierownik projektu NCN, w ramach którego realizuje swoje badania. Jego zainteresowania naukowe obejmują między innymi rozwój oraz badania bioaktywnych szkieł i kompozytów nowej generacji dla inżynierii tkankowej kości. Członek Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów. Jest współautorem publikacji o zasięgu międzynarodowym, wyniki swoich badań prezentował również na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych.

mgr Wojciech Soldaty

  • Mgr Wojciech Soldaty jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada doświadczenie projektowe zdobyte w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach. Prowadził procesy restrukturyzacyjne i brał udział w inicjatywach rozwoju przedsiębiorstw. Specjalista obszaru BHP. Doświadczony w procedurach ISO i medycznych, które współtworzył i wdrażał w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Aktualnie zatrudniony w Centrum Transferu Technologii AGH zajmuje się zgłoszeniami patentowymi realizowanymi w ramach uczelni i bierze udział w procesach komercjalizacji. W projekcje będzie brał udział w 3 zadaniach według harmonogramu: 8, 9 i 12. Będzie odpowiedzialny między innymi za nadzór nad logistyką przekazania materiałów badawczych i dokumentów poufnych związanych z badaniem klinicznym do Szpitala Uniwersyteckiego, współpracę z monitorami badań klinicznych (CRO) oraz komercjalizację i promocję produktu-protezy.

 

dr Elżbieta Menaszek

  • Adiunkt w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Farmaceutycznego. Specjalizuje się w dziedzinie nauk biologicznych i farmaceutycznych, w szczególności w planowaniu i prowadzeniu badań in vitro, in vivo, ocenie histologicznej, histochemicznej i histoenzymatyznej. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół aspektów związanych z reakcjami i wpływem różnego spektrum biomateriałów na odpowiedź komórkową. Jest specjalistą w zakresie ilościowej i jakościowej oceny biozgodności, cytotoksyczności, proliferacji i żywotności komórek. W ramach swoich zainteresowań naukowych współpracuje z wieloma ośrodkami naukowo-technicznymi i medycznymi w całym kraju; m.in. AGH w Krakowie, ATH w Bielsko-Białej, ŚUM w Katowicach. Jest autorem i współautorem licznych publikacji, indeksowanych wysokim wskaźnikiem IF, z zakresu oceny cytotoksyczności nanorurek węglowych, biozgodności stabilnych i degradowalnych materiałów polimerowych i kompozytowych modyfikowanych różnymi dodatkami i otrzymywanych między innymi metodami spinningu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, metodami zol-żel czy spiekania ceramiki. Ma doświadczenie w prowadzeniu i kierowaniu eksperymentami prowadzonymi w ramach projektów europejskich i krajowych, realizowanych między innymi w University College London Institute of Biomedical Engineering.

 

Szpital Uniwersytecki w Krakowie